Giấy 1 mặt bóng mờ

20.000 VND

1 xấp 20 tờ

1 thùng 100 xấp

Màu Sắc

Danh mục: Từ khóa: