Giấy đen viền trắng

28.000 VND

1 xấp 20 tờ

Danh mục: Từ khóa: