Mếch mỏng

35.000 VND

1 xấp 48 tờ

Sỉ từ 10 xấp, 32k